AGB

Innehållsförteckning:
1. tillämpningsområde
2. ingåendet av avtalet
3. rätt till återkallelse
4. pris och betalningsvillkor
5. leverans- och fraktvillkor
6. Förbehåll för äganderätten.
7. Ansvar för fel.
8. ansvar
9. Inlösen av kampanjkuponger.
10. Tillämplig lag.
11. alternativ tvistlösning
1. tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB"), som bedriver handel under namnet trockenblumen-blossom, ska tillämpas på alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kund") ingår med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.
Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med detta för avtal om leverans av kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits.
En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.
Föremålet för avtalet kan - beroende på säljarens produktbeskrivning - vara både köp av varor i form av en engångsleverans och köp av varor i form av en permanent leverans (nedan kallat abonnemangsavtal). När det gäller ett abonnemangsavtal förbinder sig säljaren att förse kunden med de avtalsenliga varorna under den överenskomna avtalstiden med de avtalsenliga tidsintervallen.
2 Slutande av avtalet
Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar till att kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande.
Kunden kan lämna in sitt anbud via det beställningsformulär som finns integrerat i Säljarens webbutik. När kunden placerar de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgår den elektroniska beställningsprocessen lämnar han/hon ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter det att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter det att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta.
Innan kunden skickar in en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
Endast det tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.
Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

 

3) Rätt till återkallelse
Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.
Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.
4 Priser och betalningsvillkor
Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
Kunden informeras om betalningsalternativet/alternativen i säljarens webbutik.
Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalningen förfalla omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.
Om betalningen görs med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPals användarvillkor, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig på motsvarande sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på https://www.klarna.com/sofort/.
Om betalningsmetoden "köp på konto" väljs ska köpeskillingen betalas efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag, om inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om motsvarande betalningsbegränsning i sin betalningsinformation i webbutiken.
5. leverans- och fraktvillkor
Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som kunden angett, om inget annat avtalats.
Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på returkostnaderna.
Om kunden agerar som företagare ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att utföra transporten. Om kunden agerar i egenskap av konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip övergå till kunden eller en person som är behörig att ta emot varorna först när varorna överlämnas till kunden. Utan hinder av ovanstående ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen, om kunden ger speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen i uppdrag att utföra försändelsen och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller institution till kunden.
Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om säljaren med vederbörlig omsorg har ingått en specifik täcktransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas utan dröjsmål.

 

Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas utan dröjsmål.
Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.
Vouchrar ska tillhandahållas kunden på följande sätt:
- via e-post
6. Förbehåll för äganderätten.
När det gäller konsumenter behåller säljaren äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.
När det gäller entreprenörer ska säljaren behålla äganderätten till de levererade varorna tills alla fordringar som härrör från en pågående affärsrelation har reglerats i sin helhet.
Om kunden agerar som företagare ska han ha rätt att sälja varorna vidare med förbehåll för äganderätten inom ramen för den ordinarie affärsverksamheten. Kunden ska i förväg överlåta alla fordringar mot tredje part som härrör från detta till säljaren med ett belopp motsvarande respektive fakturavärde (inklusive mervärdesskatt). Denna överlåtelse ska gälla oavsett om de reserverade varorna har sålts vidare utan eller efter bearbetning. Kunden ska vara behörig att driva in fordringarna även efter överlåtelsen. Säljarens befogenhet att själv driva in fordringarna kvarstår oförändrad. Säljaren ska dock inte driva in fordringarna så länge kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter gentemot säljaren, inte är i betalningsinställelse och ingen ansökan om inledande av insolvensförfarande har lämnats in.
7 Ansvar för fel (garanti)
Om den köpta varan är defekt ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas. Följande ska gälla vid avvikelser från detta:
Om kunden agerar i egenskap av konsument gäller följande för begagnade varor med begränsning av följande klausul: Reklamationer för fel är uteslutna om felet uppstår först efter utgången av ett år från varans leverans. Fel som uppstår inom ett år efter det att varorna levererats kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden.
De ansvarsbegränsningar och förkortningar av tidsfrister som anges i de föregående klausulerna ska inte gälla för
Föremål som har använts i enlighet med sin sedvanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess defekter,
krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader samt
om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet.
För företagare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätten enligt § 445b BGB förbli oförändrade.
Om kunden agerar som köpman i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att inspektera och anmäla fel enligt § 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om kunden underlåter att uppfylla de anmälningsskyldigheter som regleras där ska varorna anses vara godkända.
Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

 

8 Ansvar
Säljaren är ansvarig gentemot kunden för alla avtalsrättsliga, avtalsliknande och lagstadgade fordringar, inklusive skadeståndsanspråk, för skadestånd och ersättning av kostnader enligt följande:
Säljaren ska vara ansvarig för alla rättsliga orsaker utan begränsning.
vid uppsåt eller grov vårdslöshet,
vid uppsåtlig eller oaktsam skada på liv, lem eller hälsa,
på grundval av ett garantilöfte, i den mån inget annat är reglerat i detta avseende,
på grundval av obligatoriskt ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen.
Om säljaren av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse ska ansvaret begränsas till den förutsebara skada som är typisk för avtalet, såvida inte ansvaret är obegränsat enligt föregående klausul. Väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheter som avtalet ålägger säljaren enligt dess innehåll för att uppnå avtalets syfte, vars uppfyllande överhuvudtaget gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och vars efterlevnad kunden regelbundet kan förlita sig på.
I alla andra avseenden är säljarens ansvar uteslutet.
Ovanstående bestämmelser om ansvar ska även gälla för säljarens ansvar för sina ställföreträdare och lagliga representanter.
9 Inlösen av kampanjkuponger
Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.
Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.
Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.
Endast en rabattkupong kan lösas in för en beställning.
Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.
Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan du välja en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att reglera skillnaden.
Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas inte ut i kontanter och ger inte heller någon ränta.

 

Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen.
Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på kupongen. Överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera att respektive kuponginnehavare är materiellt berättigad.
10 Tillämplig lagstiftning
Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för lagarna om internationella köp av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.
11 Alternativ tvistlösning
EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.
Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.